Strážníci se zaměří na intenzivní kontroly konzumace alkoholu na veřejnosti

Na stále množící se případy konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech se v rámci dodržování krizových opatření v příštích dnech zaměří českobudějovičtí strážníci. Intenzivní kontroly budou probíhat především v blízkosti stánků s alkoholickými nápoji a dalších provozoven stravovacích služeb v centru města. Strážníci budou v případě potřeby využívat ke získání důkazních prostředků přístroj určený k orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu. Ten dokáže přiložením k hladině nápoje určit, zda obsahuje alkohol.

Nabádáme proto občany, aby se bezdůvodně nezdržovali před prodejními stánky ani jinými prodejními místy, neshlukovali se a zakoupené alkoholické nápoje nekonzumovali na veřejně přístupných místech.

Za porušení některého z krizových opatření může strážník obecní policie uložit pokutu příkazem na místě do 10 tisíc korun. Ve správním řízení však hrozí pokuta až 20 tisíc korun.

Důležité!

Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob kromě jiného nařizuje omezení pohybu na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, a kromě výjimek pobyt v místě svého bydliště. Těmito výjimkami jsou například cesty do nebo ze zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty k obstarávání základních životních potřeb, cesty do zdravotnického zařízení, na úřady, nebo pobyt v přírodě nebo parcích. Při tom je však nařízeno omezit kontakty s jinými osobami a pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, a to s výjimkami členů domácnosti nebo osob vykonávajících společně podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. Krizové opatření týkající se omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb včetně omezení provozu provozoven stravovacích služeb však navíc zakazuje i pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Pojem „alkoholický nápoj“ vymezuje zákon o ochraně zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Rozumí se jím nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu. Alkoholickým nápojem je například i vánoční punč nebo svařené víno, charakteristické pro podzimní čas a předvánoční dobu.

 

Autor: Mgr. Věra Školková