Časté dotazy

V jakých případech se občan může obrátit na tísňovou linku 156?

Na tísňovou linku 156 se můžete obrátit ve všech naléhavých případech, kdy došlo k porušení zákona. Jedná se nejen o případy narušení veřejného pořádku či občanského soužití, ale např. i o delikty proti majetku či v oblasti dopravy.
Městská policie si velmi váží občanské pomoci, kdy obyvatelé či návštěvníci města nejsou lhostejní ke svému okolí a neváhají nám oznámit případy, kdy dochází např. k nejrůznějším výtržnostem, rvačkám, napadání, poškozování cizího majetku, ničení zastávek MHD, sprejování mimo k tomu vyhrazená místa, převracení odpadkových košů atd. atd. Všechny tyto namátkou uvedené skutky nám byly ze strany občanů v minulosti již oznámeny a právě díky včasnému oznámení byli v mnoha případech jejich pachatelé dopadeni a po zásluze potrestáni.

Na linku 156 se můžete obrátit kdykoliv zdarma a to jak ze sítě pevných telefonních linek, tak prostřednictvím mobilních telefonů.
Jednotlivé hovory jsou monitorovány, zneužití tísňové linky je postižitelné.

Jak je to s měřením rychlosti vozidel strážníky obecních policií?

Obecní policie může provádět měření rychlosti kdekoliv na katastrálním území obce, přičemž postupuje v součinnosti s Policií ČR. Tato součinnost však nutně neznamená přítomnost obou složek na místě, ale její význam spočívá především v zajištění účinné koordinace při plnění jednotlivých úkolů těchto sborů a tím i bezpečnější silnice.

Místa a úseky schválené Policií ČR pro Městskou policii České Budějovice
 

Jak mohu být postižen za překročení nejvyšší povolené rychlosti?

Při překročení rychlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obec mohou strážníci i policisté tento přestupek řešit v blokovém řízení pokutou ve výši 1.000,- Kč a poté ho oznámí příslušnému úřadu kvůli zapsání 2 „trestných“ bodů do karty řidiče.
Při překročení maximální povolené rychlosti od 20 km/h do 40 km/h v obci nebo od 30 km/h do 50 km/h mimo obec, se uloží v blokovém řízení pokuta 2.500,-Kč a řidiči se přičtou 3 „trestné“ body. Pokud tento přestupek řidič spáchá dva a vícekrát během jednoho roku, není jej možno projednat v blokovém řízení, postupuje se příslušnému správnímu orgánu, který za něj mimo vyšší pokuty a bodů uloží rovněž zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na území ČR v rozmezí jednoho až šesti měsíců.
Při překročení maximální povolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50km/h a více, předává obecní i republiková policie tyto přestupky přímo ke správnímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu. Řidič přichází o 5 bodů, výše uložené sankce se pohybuje v rozmezí od 5.000,-Kč do 10.000,- Kč a řidiči je vysloven zákaz činnosti v rozmezí šesti až dvanácti měsíců.

Podle čeho strážník na místě rozhoduje o výši pokuty za překročení rychlosti?

Oproti právní úpravě platné do 30.6.2006 již strážník ani policista, v  případě řešení překročení nejvyšší povolené rychlosti na místě v blokovém řízení, nemůže určovat výši pokuty. Přestupkový zákon totiž nově stanoví přesnou výši pokuty dle konkrétního porušení zákona, tudíž diskuse o její výši postrádá smysl.
Novinkou rovněž je, že ve všech případech překročení nejvyšší povolené rychlosti již nelze v rozhodnutí o přestupku upustit.

Může strážník obecní policie zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek, který však obecní policie nemůže ze zákona projednat?

Nejdůležitější oprávnění o němž se však v souvislosti s novelou silničního zákona příliš nehovořilo, je to, že strážník může zastavit každé vozidlo, jehož řidič nebo spolujezdec je podezřelý ze spáchání přestupku. To znamená, že už se nemusí jednat pouze o přestupek, který je strážník oprávněn řešit na místě v blokovém řízení, ale o jakýkoliv přestupek, jehož řešení potom postoupí příslušnému správnímu orgánu.