Oblast pro vnější službu

Oblast pro vnější službu řídí zástupce ředitele pro vnější službu strážník Martin Bohoněk.

Zástupce ředitele pro vnější službu zajišťuje činnosti spojené s chodem celé hlídkové služby, zpracovává výkazy činnosti, předává informace a plní další úkoly spojené s touto pozicí.

Kontakt:
bohonekm@c-budejovice.cz

Telefon:
387 021 535

Velitelé směn

Hlavní zodpovědnost za činnost strážníků v oblasti vnější služby mají čtyři vedoucí oddělení operačního řízení, kteří se střídají po dvanáctihodinových turnusových směnách.

Směna A Směna B Směna C Směna D

strážník Jitka Servusová

Strážník

Jitka Servusová
servusovaj@c-budejovice.cz

strážník Hana Valentová

Strážník

Hana Valentová
valentovah@c-budejovice.cz

Strážník

Miroslav Lošek
losekm@c-budejovice.cz

Strážník

Hana Šiveňová
sivenovah@c-budejovice.cz

Činnost městské policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Městská policie vykonává svou činnost v rámci působnosti města, tedy na celém území Českých Budějovic.

Hlavním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona. Městská policie zejména:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce

Městská policie České Budějovice zajišťuje nepřetržitý výkon služby, tzn. 24 hodin denně. Tento režim nám umožňuje okamžitě vyslat na určené místo strážníky a zamezit dalšímu páchání protiprávního jednání, které ohrožuje bezpečnost osob, majetku nebo vážně narušuje veřejný pořádek.

Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.