Ztráty a nálezy

Otázku nálezů řeší Zákon č. 89/2012, Občanský zákoník (dále jen „OZ“). Ten uvádí, že:

 „V případě nálezu věci lze předpokládat, že tato věc nebyla jejím vlastníkem úmyslně opuštěna a má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí jí bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.“

V případě nálezu movité věci OZ stanoví, že ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. V případě, že nelze poznat, komu má být věc vrácena a nepovažuje-li se za věc opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do 3 dnů.

Pokud ale byla taková věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli tohoto zařízení, který poté vystupuje jako nálezce.

 

Nálezné

Nálezné činí desetinu ceny nálezu kromě mimořádných případů, kdy má nalezená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil a v těchto případech bude nálezné určeno podle uvážení majitele věci.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě nálezu věci, ze které lze určit jeho majitele, je nálezce povinen oproti uhrazení nutných nákladů a nálezného ve výši desetiny ceny nálezu (příp. podle uvážení majitele věci) věc odevzdat jejímu majiteli. V případě, že majitele nelze určit, může nálezce odevzdat nález buď příslušnému orgánu obce, na jejímž území věc nalezl, nebo v případě nálezu věci ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku provozovateli tohoto zařízení.

Ztráty a nálezy

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II. 2/2

pí Dagmar Topičová

tel. 386 801 802

email: topicovad@c-budejovice.cz

(vchod na ztráty a nálezy se nalézá při průchodu z náměstí na protilehlém rohu hlavního nádvoří)

Přehled nalezených věcí