Povinně zveřejňované informace o zřízení automatického technického systému dle § 24b, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Dispečink městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) je umístěn na pracovišti Centrálního operačního střediska Městské policie České Budějovice v ulici Jar. Haška. MKDS v současné době disponuje 227 kamerami. Kamerový systém hraje důležitou roli při plnění úkolů obecní/ městské policie. Pomocí MKDS může městská policie provádět nepřetržitý dohled nad bezpečností občanů, chránit veřejný pořádek, přispívat k ochraně majetku i zlepšit a zrychlit úspěšnost zákroků proti pachatelům přestupků nebo trestných činů.

Automatizovaný technický prostředek umístěný v křižovatce ul. Jar. Haška a Husovy tř.

V prostoru výše uvedené křižovatky je umístěn automatizovaný technický prostředek (kamera) bez obsluhy, který slouží výlučně k dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Předmětný automatizovaný technický prostředek není součástí městského kamerového dohlížecího systému. Jeho účelem je nepřetržitá kontrola dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích v křižovatce ul. Jar. Haška a Husovy tř.

Městská policie České Budějovice zajišťuje úsekové měření rychlosti v Ledenické ulici 
v obci Srubec.

Seznam míst určených Policií ČR k měření rychlosti Městskou policií České Budějovice.