Obvody

Hlavním účelem zavedením obvodních dohledů Městské policie České Budějovice je zvýšení efektivity práce strážníků prostřednictvím zlepšení jejich místní znalosti. Nejedná se o převratnou myšlenku, podobný systém hlídkové služby panuje v řadě jiných měst. Pokusy zavést obvodní dohledy zažila před několika lety i Městská police České Budějovice, do praxe však de facto zavedeny nebyly. Praxe, která panovala donedávna – kdy strážníci po městě rotovali a každou směnu hlídkovali v jiné čtvrti – znamenala naprosto minimální možnost místní znalosti získávat. Povědomí o dění ve městě a ve vlastním obvodu a znalost problémových míst jsou přitom pro práci strážníka zásadní. Díky místní znalosti vždy ví, kdy a kam zaměřit svou pozornost (herny, místa, kde se shlukuje mládež či nepřizpůsobiví, místa častých výtržností nebo kapesních krádeží) a případným problémům tak může i předcházet pouhou svou přítomností na inkriminovaném místě.

Rozdělení města na jednotlivé obvody a rozložení lidských zdrojů na tyto obvody je navrženo tak, aby se zajistila přítomnost strážníků v ulicích a aby se mohli občané těchto lokalit na strážníky obracet. Tak bude naplněna podstata městské policie, která spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dal­ších úkolů podle zákona o obecní policii. Jedná se o:

  • přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití,
  • přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  • odhalování přestupků a jiných správních deliktů,
  • upozorňování na porušování obecně závazných právních předpisů (zejména vyhlá­šek města) a činit opatření k nápravě.  

Další přínos ve zřízení obvodů je zefektivnění činnosti hlídkové služby a stálá přítomnost strážníků v obvodech, naplnění hesla „každý občan zná svého strážníka“, znalost obvodu, místní problematiky a její řešení, snadnější a efektivnější plánování čin­nosti a přehled o situaci ve městě směrem k radnici.

Rozdělení obvodů Městské policie České Budějovice, znázorněné na mapovém podkladu. Zobrazit