POZOR NA FALEŠNÉ SBÍRKY

Na podezřelého výběrčího upozornili strážníky městské policie obyvatelé města v pondělí 25. června ve čtyři hodiny odpoledne. Šestačtyřicetiletý občan Rumunska požadoval peníze po návštěvnících obchodního domu Prior. Záminkou byla sbírka pro neslyšící. Strážníci k muži přistoupili a požadovali předložení potřebných dokumentů. Nebylo žádným překvapením, že žádné povolení muž neměl. Strážníci muži udělili pokutu ve výši 10 tisíc korun, využili svého oprávnění a podpisové archy mu zabavili a muže z místa vykázali.

O veřejných sbírkách:

Veřejnou sbírku může konat pouze obec, kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo jiná právnická osoba mající sídlo na území České republiky nebo, jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou organizační složku. Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.

Podmínkou pro zahájení konání veřejné sbírky je vydání osvědčení o tom, že sbírku lze konat, příslušným krajským úřadem podle sídla právnické osoby, popřípadě Ministerstvem vnitra, koná-li veřejnou sbírku kraj. Konání sbírky je nutno oznámit příslušnému úřadu tak, aby tento úřad obdržel oznámení splňující všechny náležitosti nejpozději 30 dnů před zahájením sbírky. Pokud není veřejná sbírka oznámena a příslušný krajský úřad neosvědčí přijetí tohoto oznámení, nesmí se sbírka provádět, uvádět v obecnou známost ani propagovat.

Fyzické osoby pověřené konáním sbírky

Tyto osoby jsou povinny vykázat se na požádání kopií osvědčení příslušného úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě titul a vědeckou hodnost, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby a údaje o právnické osobě a veřejné sbírce, včetně podpisů statutárních orgánů právnické osoby a otisk jejího razítka); plná moc musí být opatřena pořadovým číslem. Je-li sbírka konána sběracími listinami, dbají tyto osoby, aby přispěvatelé vyznačili poskytnutý příspěvek a podepsali se jménem a příjmením.
Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která není plně svéprávná.

 

Strážníci městské policie proto nabádají občany, aby velice pozorně posuzovali, komu přispívají, a v případě podezření na neoprávněné vybíraní peněz, je o skutečnosti informovali na lince tísňového volání 156.

zabavený podpisový arch