POZOR NA FALEŠNÉ SBÍRKY

Advent se nezadržitelně blíží. Tedy období, kdy lidé nejvíce přispívají na dobročinné účely. Pozor ovšem na falešné sbírky. Jeden takový případ falešné sbírky, při níž dvě cizinky vybíraly peníze od důvěřivých občanů, řešili ve čtvrtek odpoledne strážníci městské policie v Českých Budějovicích.

Operátor městského kamerového systému si všiml dvou žen na Zátkově nábřeží, které vybíraly peníze do veřejné sbírky. Na místo byla vyslána smíšená hlídka strážníků s policistou, aby ověřila, zda se jedná o povolenou sbírku. Hlídka zjistila, že peníze vybírají dvě ženy rumunské národnosti pod záminkou sbírky pro neslyšící a osoby tělesně postižené. Potřebné povolení ovšem neměly. K hlídce se ihned přihlásili tři podvedení občané, kteří se nechali napálit a na sbírku přispěli. Událostí se bude dále zabývat správní orgán českobudějovického magistrátu.

O veřejných sbírkách:

Veřejnou sbírku může konat pouze obec, kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo jiná právnická osoba mající sídlo na území České republiky nebo, jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou organizační složku. Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.

Podmínkou pro zahájení konání veřejné sbírky je vydání osvědčení o tom, že sbírku lze konat, příslušným krajským úřadem podle sídla právnické osoby, popřípadě Ministerstvem vnitra, koná-li veřejnou sbírku kraj. Konání sbírky je nutno oznámit příslušnému úřadu tak, aby tento úřad obdržel oznámení splňující všechny náležitosti nejpozději 30 dnů před zahájením sbírky. Pokud není veřejná sbírka oznámena a příslušný krajský úřad neosvědčí přijetí tohoto oznámení, nesmí se sbírka provádět, uvádět v obecnou známost ani propagovat.

Fyzické osoby pověřené konáním sbírky:

Tyto osoby jsou povinny vykázat se na požádání kopií osvědčení příslušného úřadu, plnou mocí právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, popřípadě titul a vědeckou hodnost, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby a údaje o právnické osobě a veřejné sbírce, včetně podpisů statutárních orgánů právnické osoby a otisk jejího razítka); plná moc musí být opatřena pořadovým číslem. Je-li sbírka konána sběracími listinami, dbají tyto osoby, aby přispěvatelé vyznačili poskytnutý příspěvek a podepsali se jménem a příjmením.
Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která není plně svéprávná.

 

Strážníci městské policie proto nabádají občany, aby velice pozorně posuzovali, komu přispívají, a v případě podezření na neoprávněné vybíraní peněz, je o skutečnosti informovali na linkách tísňového volání 156 a 158.