Parkování ve městě

Parkování v centru (dodržování předpisů, placeného stání) řeší pouze Dopravní podnik města České Budějovice, který na tuto činnost s městem uzavřel smlouvu a k dispozici má jednoho strážníka (jedině on může rozhodnout o nasazení „botičky“ a o případné sankci za přestupek). Dohled nad parkováním není prioritou v činnosti městské policie, hlavní je pořádek a bezpečí občanů – strážník však v průběhu své služby dohlíží ve svém obvodu na všechno od převrácených košů na odpadky až po špatně zaparkovaná auta.

Parkování v centru Českých Budějovic a zbytečné „botičky“

Úkoly Městské policie České Budějovice jsou jasné – zajistit bezpečí, pořádek a klid v krajském městě. Řešení dopravní situace ve městě sice nepatří mezi její hlavní priority , ale zároveň na ni městská policie nerezignuje.

Na řešení „nesprávného“ parkování vozidel v centru města se také určitou měrou podílí Dopravní podnik města České Budějovice. V souladu se smlouvou uzavřenou s městem České Budějovice, provádí na základě rozhodnutí strážníka Městské policie České Budějovice (vždy vychází ze zvážení konkrétní situace) nasazení a odejmutí technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, tzv. „botičky“, na „nesprávně“ parkující vozidlo.     

„Proto by Městská policie České Budějovice ráda požádala řidiče, kteří parkují v centru města, aby vzali v potaz skutečnost, že historické jádro Českých Budějovic nepojme tolik parkujících vozidel, kolik by si obyvatelé města přáli. Tato „nesprávně“ zaparkovaná vozidla pak často brání vozidlům, která provádějí v centru města zásobování, nebo která vyjíždějí z parkovišť zřízených uvnitř domů, a v mnoha případech tak ohrožují nejen plynulost, ale i bezpečnost v silničním provozu“, řekla mluvčí městské policie Katka Schusterová.

Z pohledu českobudějovických strážníků nejvíce hřeší parkující řidiči na náměstí Přemysla Otakara II., v České ulici v úseku mezi Hroznovou a Piaristickou ulicí, v Hroznové ulici a také v ulici Kněžská. Nešvaru nejsou ušetřeny ani pěší zóny v centru města. Zde řidiči v mnoha případech porušují jak nepovolené stání tak i nepovolený průjezd pěší zónou.

„Tento článek o parkování v centru města a zbytečných tzv. „botičkách“ je spíše prosba řidičům, aby si uvědomili, že historické jádro Českých Budějovic skutečně není „nafukovací“. I když by řidiči rádi parkovali na místech, která jsou pro ně z jakéhokoli důvodu přijatelná, není to bohužel možné. Za jakých podmínek a kde je možné v centru Českých Budějovic parkovat, se řidiči dovědí i na webových stránkách Městské policie České Budějovice. Zde v sekci „Pro občana“ naleznou jak možnosti parkování, tak další potřebné informace pro motoristy“, uvedla mluvčí strážníků Katka Schusterová a dodává:

„Pro řidiče jsme připravili několik zajímavých postřehů o tom, jak se v centru Českých Budějovic parkuje, a vysvětlení k některým dopravním značkám, které jsou z toho hlediska nejvíce porušovány.“

Na ukázku několik fotografií nesprávného parkování vozidel:

Namísto toho, aby tyto ulice využívali k zastavení řidiči vozidel za  účelem zásobování (a to pouze ve vymezeném čase 06:00 – 10:00 hod.; 18:00 – 20:00 hod.), a nebo k vjezdu nebo výjezdu vozidel parkujících v těchto objektech, dochází k tomu, že v uvedených ulicích opakovaně nedovoleně parkují řidiči vozidel, kteří tyto podmínky nesplňují.

/Pěší zóna – omezení: platí i v ulicích např.: Krajinská, Panská, Hradební/.

Automobily na snímku jsou zaparkované na vnějším obvodu náměstí Přemysla Otakara II., kde mohou zastavit pouze vozidla provádějící zde zásobování (opět ve vymezeném čase 06:00 – 10:00 hod., 18:00 – 20:00 hod.), dále pak na vyznačených místech vozidla taxislužby, případně vozidla provádějící zásobování na radnici města České Budějovice.

Na vnitřní straně náměstí Přemysla Otakara II. je povoleno parkování řidičů vozidel, jež jsou držiteli rezidentních nebo abonentních karet, případně řidičům, kterým byly na Magistrátu města České Budějovice dočasně zapůjčeny zelené karty. Jsou zde také vytvořena parkovací místa pro osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené, a to DZ IP12 se symbolem označení č. 01. Podmínkou je, aby držitelé těchto oprávnění měli příslušná oprávnění čitelně umístěna za čelním sklem takto zaparkovaného automobilu. Pro ostatní řidiče jsou na vnitřní straně náměstí vytvořená placená parkoviště s dostatečným počtem parkovacích automatů, které se nacházejí u obrubníku na vnějším obvodu náměstí. Více informací naleznou zájemci na webových stránkách Městské policie České Budějovice.

Také zde mohou zastavit vozidla provádějící zde zásobování viz. výše, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení osob, nebo neprodlenému naložení nebo složení nákladu.  

Dalším z nešvarů parkování v centru města Č.B. je kromě nedovoleného stání vozidel v zóně zákazu zastavení, také nedovolené parkování vozidel na chodníku.

Na další fotografii, která pochází z rohu křižovatky náměstí Přemysla Otakara II. (případně z ul. Piaristická) s ul. Krajinská je zachyceno několik dopravních značek.

1. DZ - je svislá dopravní značka „Pěší zóna (č.IP27a)“ – kterou se označuje oblast, kde platí ustanovení o provozu v pěší zóně viz. níže. V  dolní části této dopravní značky jsou uvedeny údaje o tom, pro koho je vjezd do pěší zóny povolen, případně v jaké době.

Vjezd do pěší zóny v ulici Krajinská je povolen:

 1. Dopravní obsluze v době  06°°-10°° a 18°°-20°° hodin
 2. Cyklistům
 3. Vozidlům parkujícím v objektech

     Nad touto DZ je umístěné další dopravní značka:

2. DZ  - jde opět o svislou dopravní značku „Jednosměrný provoz č. IP4b“ - označující komunikaci, kde je jednosměrný provoz.

Pod 1.DZ – je navíc připevněna „dodatková tabulka“, na které je vyznačen pruh pro cyklisty v protisměru a jeho situování. (Průběh tohoto pruhu pro cyklisty je vyznačen také na vozovce, a to na levé straně Pěší zóny, při pohledu směrem k ul. Hroznová. Od „zbylé“ části pěší zóny je tento pruh pro cyklisty oddělen bílým podélným pruhem. Uvnitř tohoto pruhu jsou v několika místech vyznačeny oranžovou barvou symboly jízdního kola společně se šipkou stejné barvy, kterou se zdůrazňuje směr jízdy cyklistů.)

Stejným způsobem je označen i následující (delší) úsek ulice Krajinská, a to od ul. Hroznová směrem k ul. Na Sadech. Protože však provoz v této části ulice Krajinská je také jednosměrný, ale v opačném směru než v předchozím úseku (směrem od ulice NPO II.), je pruh pro cyklisty, oproti předchozímu úseku ulice Krajinská, umístěn křížem, ale v souladu s určeným směrem jízdy DZ IP4b, tj. taktéž po levé straně.

Nyní k dopravnímu značení na fotografii, která pochází z rohu křižovatky ul. Karla IV. a ul. Jirsíkova.

Na této  fotografii je zachycena svislá dopravní značka „Zóna s dopravním omezením (č.IP25a)“ – kterou se označuje oblast (např. část obce), kde platí zákaz nebo dopravní omezení, které se vyjadřuje symbolem příslušné značky (v tomto případě značek) na značce IP 25a. Omezení vyplývající z významu značek, jejichž symboly jsou na značce IP25a užity  a platí až k místu, kde zóna (oblast) ukončena značkou IP25b.

    Na této DZ jsou užity symboly následujících značek (směrem zleva shora - doprava dolů).

 • DZ  - dopravní značka „Nejvyšší dovolená rychlost (č.B20a)“ – značky se užívá v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám (v našem případě zvýšenému pohybu chodců a provozu vozidel v centru města) stanovit hranici nejvyšší dovolené rychlosti. Zcela jednoduše, kdokoliv překročí DZ IP25 (zónu s dopravním omezením) a se symbolem DZ č.B20 na kterém je uveden rychlostní limit 30, může jet v oblasti zóny maximální rychlostí 30km/h.
 • DZ. – na této DZ je zkombinováno dopravní značení „Parkoviště s parkovacím automatem (č.IP 13c)“ s dopravním značením Vyhrazené parkoviště (č.IP 12)."                                                                                        

DZ č.IP13c se označuje placené parkoviště s parkovacím automatem. Bližší údaje (provozní doba, poplatky, doba povoleného stání apod.) se uvádějí na dodatkové tabulce, případně na parkovacím automatu. 

DZ č.IP12 se označuje parkoviště určené (vyhrazené) pro určitou organizaci, nebo určité vozidlo (vozidla). Vyznačení pro určitou organizaci se vyjadřuje názvem organizace, pro určité vozidlo jeho registrační značkou (dříve SPZ) pro vozidlo osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené symbolem s označením č. 01, pro vozidlo určitého účelu obecně známým označením, např. TAXI apod. taxislužby. Bližší údaje (provozní doba, poplatky, doba povoleného stání apod.) se uvádějí na dodatkové tabulce, případně na parkovacím automatu. 

Z toho dopravního značení zjednodušeně vyplývá, že parkování v oblasti vyznačené DZ č. IP25a (v zóně s dopravním omezením) mohou řidiči parkovat buďto na placených parkovištích, a to za dodržení podmínek stanovených provozovatelem parkoviště (tzn.cenu, čas apod.) a nebo na jim přímo vytvořených, nebo vyhrazených parkovištích  např. osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené na parkovišti uvnitř zóny se symbolem 01 (opět za dodržení dalších podmínek např. vyznačený počet parkovacích míst, doba po kterou lze toto parkoviště využívat apod.).

 • DZ. – dopravní značka „Zákaz zastavení (č.B28)" které se užívá v případech, kdyby zastavení mohlo s přihlédnutím daným dopravním podmínkám (v našem případě zvýšenému provozu vozidel v centru města) výrazně ohrozit bezpečnost nebo narušit plynulost provozu.

Vzhledem k tomu, že značka č. B28 stanoví poměrně výrazné omezení, je dodatkovou tabulkou, umístěnou pod touto DZ, stanoveno omezení platnosti této značky s textem „ZASTAVENÍ DOPRAVNÍ OBSLUZE POVOLENO  6:00-10:00 a 18:00-20:00“.

Z DZ č.B28 zjednodušeně vyplývá, že zastavení v  oblasti vyznačené DZ č. IP25a (v zóně s dopravním omezením) je zakázané, respektive že zde mohou řidiči parkovat pouze na placených parkovištích, a nebo na jim přímo vytvořených, nebo vyhrazených viz. výše uvedená DZ č.2., avšak na základě dodatkové tabulky mohou v časech od 6:00 do 10:00, a dále pak od 18:00 do 20:00 hodin, zastavit v této oblasti řidiči vozidel, kteří zde dopravně obsluhují. (Co to znamená dopravně obsluhovat, respektive kdo je zařazen do kategorie dopravní obsluha bude rozvedeno níže)

 • DZ. – dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel , jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez(č.B13)" – které se užívá ke stanovení zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. Okamžitou hmotností vozidla, nebo jízdní soupravy se rozumí hmotnost zjištěná v určitém okamžiku při jejich provozu. (tato DZ je zde  zřejmě z důvodu co nejvíce chránit centrum a jeho povrchovou úpravu tzn. dlažbu, dále pak budovy a jejich statiku a pod, co nejvíce před poškozování projíždějících nákladních vozidel jejichž hmotnost překročila vyznačenou mez.

Zjednodušeně řečeno, pro každého, kdo řídí vozidlo, které je ve chvíli vjezdu do této oblasti těžší než 3,5 tuny (a to včetně přívěsu), platí zákaz vjezdu do této oblasti.

Interpretace výše uvedených dopravních značení ohledně provozu v ulici Krajinská a částečně i v ulici Karla IV. Vyplývající ze zákona č. 361 z roku 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odvodit následující:

Ad. Provoz v obytné a pěší zóně § 39

odst.č.(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. odst. 1 (Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.)

odst.č.(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2 (Z výše uvedeného vyplývá, že do ulice Krajinská může vjíždět:  

 1. Dopravní obsluha v době 06°°-10°° a 18°°-20°° hodin
 2. Cyklisté (bez časového omezení)
 3. Vozidla parkující v objektech (v daném úseku ulice Krajinská)

Podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30 z roku 2001 ve znění pozdějších předpisů se podle §15 č.3 se za DOPRAVNÍ OBSLUHU považují:

vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. 01, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.


odst.č.(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
 

odst.č.(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu.

Ad. Jízda na jízdním kole § 57

odst.č1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
odst. č. (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

odst. č.(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

odst. č. (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

odst.č (7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6

 1. Protože v zákoně č. 361 z roku 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, není ostatním vozidlům (vyznačených ve spodní části DZ č. IP 27a) zakázán vjezd do jízdního pruhu pro cyklisty, a podle § 57, odst. č.7 může jízdní pruh pro cyklisty užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích (tedy osoba která je podle §2 písmeno j. téhož zákona považována za chodce), a protože řidiči vozidel parkující v objektech v daném úseku ulice Krajinská mají do těchto objektů povolen vjezd a výjezd, mohou (respektive musí) řidiči vozidel parkující v objektech po levé straně ulice Krajinská (rozumí se vlevo v určeném směru jízdy), kde je vyznačen jízdní pruh pro cyklisty, tento pruh s vozidlem přejíždět pro účely vjíždění a vyjíždění z objektů této části ulice.
 2. Protože podle §39 téhož zákona je v Pěší zóně dovoleno stání vozidel jen na místech označených jako parkoviště, lze parkování vozidel v celé této části řešit stejně, jako jakékoliv jiné nedovolené stání vozidel na pozemní komunikaci.
 3. Vzhledem k tomu, že do ulice Krajinská má v době od 06°°-10°° a 18°°-20°° hodin povolen vjezd i dopravní obsluha, mohou řidiči dopravně obsluhující daný úsek do této části nejenom vjíždět, ale i zastavit, aby mohly přepravované osoby neprodleně nastoupit nebo vystoupit, anebo mohl být neprodleně naložen nebo složen náklad.
 4. Vzhledem k tomu, že ul. Krajinská je komunikace, kde je DZ č. IP4b stanoven jednosměrný provoz, a není zde ani v jinde v zákoně č. 361/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů, žádný zákaz, který by zakazoval zastavení a stání vozidel v jízdním pruhu pro cyklisty, mohou řidiči za dodržení všech výše uvedených nařízení zastavit a stát v jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
 5. (poznámka: pokud by řidič vozidla, který dopravně obsluhuje objekt nacházející se na levé straně ulice Krajinská, chtěl ponechat volný jízdní pruh pro cyklisty a zaparkoval by co nejblíže k levé bílé čáře, oddělující jízdní pruh pro cyklisty od „zbytku“ Pěší zóny, odstavil by vozidlo uprostřed pěší zóny, mohl by (za určitých okolností např. potřeby průjezdu rozměrnějších vozidel), tvořit překážku silničního provozu. Avšak vozidlo parkující co nejvíce vpravo nebo vlevo, které ponechává v uvedené ulici dostatečný prostor pro průjezd všech vozidel (motorových i nemotorových) a neblokuje výjezd nebo vjezd do dvora či jiného uzavřeného objektu, nemůže být považováno za překážku sil. provozu.
 6. V případě, kdy by cyklista, jedoucí v jízdním pruhu pro cyklisty nemohl dále pokračovat v jízdě dále z důvodu překážky (např. složeného materiálu nebo zastaveného zásobujícího vozidla, či jiné překážky), měl by dodržet ustanovení § 20 o vyhýbání se: Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se řidiči bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné.