ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

Dne 12. března 2020 byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav. Kontrolní činnost Městské policie České Budějovice se od té doby ve zvýšené míře zaměřila na veřejný pořádek v souvislosti s krizovými opatřeními a omezila kontroly v oblasti dopravy.

Městská policie České Budějovice rovněž poskytovala pomoc při zvládání krizové situace a ochraně kritické infrastruktury.

V období od 12. března do 17. května 2020 řešila městská policie celkem 1 565 událostí. Na linku 156 bylo v tomto období přijato celkem 2 979 hovorů. Městská policie v tomto období prověřila celkem 246 oznámení na porušování některého z mimořádných opatření Vlády ČR nebo Ministerstva zdravotnictví.

Za toto období oznámila městská policie příslušnému správnímu orgánu celkem 83 jednání, která vykazovala znaky přestupku:

  • dle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v případě porušení krizového opatření Vlády ČR)
  • nebo dle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - oznámení Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje (v případě porušení mimořádných opatření MZDR).
UZAVŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dne 13. března 2020 se uzavřely dveře základních škol, vyšších odborných škol, vysokých a uměleckých škol i dalšího zájmového vzdělávání.

Dne 11. května se znovu otevřely základní školy pro žáky 9. ročníků základních škol, 25. května pak znovu zasedli do školních lavic i někteří žáci 1. stupně základních škol.

Městská policie ve spolupráci s vedením základních škol naplánovala opět zvýšenou kontrolní činnost na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol, zaměřenou na bezpečnost dětí v době školní docházky. V této činnosti strážníci městské policie i dobrovolníci z řad seniorů pokračovali až do konce školního roku. Poslední školní den byla hlídková činnost posílena tak, aby byla plně zajištěna bezpečnost žáků při docházce k převzetí vysvědčení.

ZÁKAZ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB

Dnem 14. března 2020 vešel v platnost zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen potravin, hygienického, drogistického zboží, lékáren a dalších nezbytných služeb. Tato opatření byla postupně rozvolňována. Dnem 25. května 2020 vešlo v platnost mimořádné opatření, které znovu umožnilo provoz všech odvětví za přesně definovaných podmínek a určitých omezení.

K obnovení neomezeného provozu všech prodejen a provozoven došlo 1. července 2020. Strážníci po celé období platnosti mimořádných opatření kontrolovali dodržování povinností v dané oblasti dle aktuálně platných předpisů.

Městská policie předala příslušnému správnímu orgánu 7 oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona o krizovém řízení nebo zákona o ochraně veřejného zdraví porušením výše uvedeného opatření.

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB

S účinností od 15. března zakázala Vláda České republiky volný pohyb osob s výjimkami cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, cest nezbytně nutných k obstarávání životních potřeb, pobytu v přírodě nebo parcích, dalších nezbytných cest, výkonu povolání k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku apod. Kontakty s jinými osobami se měly omezit na nezbytně nutnou míru.

Ministerstvo zdravotnictví přidalo dne 24. března další omezení volného pohybu osob spočívající v pobytu na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, a to s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.  S účinností ode dne 24. dubna přijala Vláda krizové opatření, kterým umožnila pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob při zachování stanovených podmínek, výjimky pro sportování, ale i pro účast na sňatečném obřadu, bohoslužbách apod. Od této doby byla opatření týkající se hromadných akcí postupně rozvolňována. V platnosti nyní zůstává mimořádné opatření, které od 4. července umožňuje hromadné akce do 1 tisíce osob.

Hlídky městské policie prováděly pravidelné kontroly zaměřené na dodržování výše uvedených mimořádných opatření týkajících se omezení volného pohybu osob.

POBYT A POHYB MIMO BYDLIŠTĚ POUZE S OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST

Další zásadní omezení pro obyvatele města přinesl zákaz pohybu a pobytu všech osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest – tzn. roušek, respirátorů nebo jiných ochranných prostředků, ze dne 19. března 2020. K rozsáhlejšímu  rozvolnění tohoto mimořádného opatření došlo až dne 5. května 2020, kdy zůstávala povinnost užívání ochranných prostředků dýchacích cest pouze ve vnitřních prostorech staveb, v prostředcích veřejné dopravy a na ostatních místech, kde by nebyl možný odstup od dalších osob nejméně 2 m. Mimořádné opatření, týkající se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest na všech veřejných místech s určitými výjimkami a v určených prostorech, bylo s účinností ode dne 1. července 2020 zrušeno.

Městská policie předala příslušnému správnímu orgánu celkem 76 oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona o krizovém řízení nebo zákona o ochraně veřejného zdraví porušením povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest.

V rámci distribuce ochranných pomůcek strážníci rozdávali roušky a informační letáky seniorům a rozváželi ochranné zdravotnické pomůcky do lékáren.

PÉČE O OSOBY BEZ DOMOVA

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30. března 2020 Č. 341 o řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření, přijalo Statutární město České Budějovice příslušné opatření. Především pro osoby bez domova bylo připraveno nouzové ubytování v prostoru letního kina Háječek. Městská policie České Budějovice zajišťovala dohled nad dodržováním stanovených podmínek v tomto objektu. Stany s lůžky a jídelnou v prostoru letního kina byly zpřístupněny osobám bez domova ode dne 17. dubna 2020. Dočasné prostory pro ubytování osob bez domova byly v provozu do 14. června 2020.

Hlídky městské policie zde v denních i nočních hodinách prováděly pravidelné kontroly zaměřené na dodržování mimořádných opatření vydaných k zamezení šíření koronaviru i veřejného pořádku v přilehlém parku.

ZRUŠENÍ PLATNOSTI NAŘÍZENÍ MĚSTA O PLACENÉM STÁNÍ VOZIDEL (MODRÉ ZÓNY)

Důležitým opatřením pro činnost městské policie bylo rozhodnutí o zákazu platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, resp. zrušení modrých zón. Vláda tento zákaz dne 31. 3. 2020 prodloužila na celou dobu trvání nouzového stavu. V této souvislosti hlídky, které byly přímo určeny ke kontrole dopravy v klidu, byly zařazeny ke kontrolní činnosti zaměřující se na veřejný pořádek a dodržování opatření po dobu trvání nouzového stavu.

Dnem 28. dubna 2020 od 00:00 hod. Vláda ČR zrušila krizové opatření, které s účinností od 2. dubna 2020 zakazovalo platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Dne 4. května začaly na území Českých Budějovic opět platit tzv. „modré zóny“ i provoz placených parkovišť. Strážníci zařazení do dopravního družstva městské policie, do té doby přidělení do přímého výkonu služby v turnusových směnách, byli opět přiřazeni k výkonu své činnosti týkající se kontrolní činnosti zaměřené na oprávnění stání vozidel na těchto parkovištích. 

ZÁVĚREM

Městská policie České Budějovice vynaložila veškeré své úsilí, aby její kontrolní činnost byla zaměřena tak, jak to bylo v této mimořádné situaci nezbytné a žádoucí. Ačkoliv strážníci byli z bezpečnostních důvodů rozděleni na menší skupiny, snažila se Městská policie České Budějovice aktivně reagovat na veškerá podání, provádět aktivně potřebnou kontrolní činnost a poskytovat potřebnou součinnost jak občanům našeho města, tak složkám IZS. Dnem 1. května 2020 byl omezený režim činnosti městské policie zrušen a všichni strážníci se opět navrátili ke standardní činnosti ve svých družstvech.

Další činnost Městské policie České Budějovice v období 12. března - 17. května 2020

 

POPIS ČINNOSTI POČET ŘEŠENÝCH UDÁLOSTÍ
dohled nad veřejným pořádkem 703
dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek nebo nařízení města 57
dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití 10
asistence složkám IZS 53
odchyty zvířat, převozy kadáverů do kafilerního boxu 107
dohled na dopravní situaci ve městě (včetně opětovných kontrol "modrých zón" a placených parkovišť od 4. května 2020) 404
vypátrané osoby hledané Policií ČR 3
ostatní činnost - dokumentace a předávání technických závad příslušným orgánům, přebírání a odevzdávání nálezů, doručování písemností apod.

 

Autor: Mgr. Věra Školková